Yazı Detayı
06 Aralık 2018 - Perşembe 12:20
 
Bundan Büyük Kriz mi Olur?
Mevlüt Koç
 
 

Umudun ve temenninin kör karanlığında, beklentinin tatlı tuzağında demokrasi güzellemeleri yakmak hoşumuza gitse de, rakip ideolojiler arasında, Marksizm ve Liberal demokrasiye nisbetle en Avrupa merkezli olanı Faşizm’dir. Eski-Karanlık Kıta’nın tarihinde sadece bir millete yahut birkaç kişiye hamledilerek savuşturulamayacak kadar derin kökleri vardır; değişik dönemlerde Avrupa’da hâkimiyet kurmuş, etkili olmuş bir ideolojidir. Modern düşüncenin doğuşunda “İspanyol Altın Çağı” düşünürlerinin gözardı edilemeyecek bir katkısı olmakla beraber, en Avrupa merkezli olan bir diğer ideoloji deModernizmdir. Şimdiki zamana ait, usûle, âdaba uygun gibi farklı anlamlara bürünse de, modern olmak “yeni” olmak değildir. Protestan ahlâka, kapitalist ruha ve sömürgeci bir hırsa sahip olmayı gerektirir. Ki bunların tamamı Batı insanının tabiatında mündemiçtir; toplumsal karşılığı olan özelliklerdir. Demokrasi idealleriyle uygulamalarının düzelmesine paralel olarak marjinalleşecek, toplumsal karşılığını yitirecek, kısa ömürlü “arızî hastalıklar” değillerdir. Dolayısıyla, öncelikle açıklığa kavuşturulması gereken mesele feodalizmden kapitalizme geçiş süreci değil, devlet ve sermayenin nasıl olup da, dünyanın başka bir yerinde değil de sadece Avrupa’da bir araya geldiği meselesi olmalıdır. Nitekim Amerika ve Avrupa’nın genelinde giderek yükselen İslâm düşmanlığı, “sağ radikalizm”, faşizm tandanslı aşırılıklar, kamuoyu adı altında toplumun cehaletini düzenleyen, fiziki bir güç konumuna yükselten girişimler; Batı insanının tabiatında mündemiç dediğimiz hastalıkların arızî olmadığını, Avrupa’nın geneline teşmil edilebilir, daha derin ve kuşatıcı bir siyasî dönüşümün yaşandığını gösteren gelişmelerdir. Dolayısıyla, tüm bu olumsuzlukların üzerinden kuru bir mantıkla atlayarak, geriye dönük bir öngörüyle, demokrasinin Avrupa topraklarındaki köklerinin derin olduğu düşüncesine varmak sadece bir varsayımdan ibarettir.

 

Nitekim Sabah gazetesi yazarı Şeref Oğuz’un 26 Şubat 2018 tarihli yazısında, Alman yazar Jürgen Todenhöfer’den aktardığı sözler, Batı insanının damarlarında mazlum ve masum insanlardan emdiği kanın dolaştığını doğrular mahiyettedir. Alman yazar, samimi bir itiraf halinde dile getirdiği düşüncelerinde şöyle demektedir: “Biz Batılılar, dünyayı fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin mükemmelliğiyle feth etmedik. Yalnızca, herkesten fazla acımasızca şiddet uyguladığımız için ele geçirdik.

 

Haçlı Seferleri sırasında 4 milyon insanı öldürmüş olanlar da Müslümanlar değildi… 1’inci ve 2’inci dünya savaşlarında 70 milyon insanın ölümüne neden olanlar da Müslümanlar değildi… 6 milyon Yahudi’yi de Müslümanlar öldürmedi…”

 

Dahası, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atanlar da Müslümanlar değildi… Velhâsıl Batı’nın unutmaya ve unutturmaya çalıştığı tarih, kanla yazılmış bir tarihtir. Ve “Yeni Sistem”in, yeni yapılarının kurulmakta olduğu günümüzde, işgalci-sömürgeci atalarının başka kültürlerle kurduğu köleleştirme, yok etme ilişkisi Neo-Kolonyal biçimiyle evlatları üzerinden, atalarını aratmayacak bir biçimde devam etmektedir.

 

Aslında, Batı’yı Batı yapan en önemli değerlerden birisi, gerçekliğin peşinde koşarken hem kendi “nefs”ine hem de eşya ve hadiselerin teshirine getirdiği eleştirel bakıştı; bir taraftan kendi içinde yiv yiv derinleşirken, diğer yandan da kendini inkâr edesiye sorgulamasıydı. Ne var ki, ruhla düşüncenin aynılığı, ruhla maddenin ayrılığı temeline oturan Kartezyen düşüncenin düalistik yapısı, Batı insanının materyalizme yatkın mizacıyla birleşince, şeyleri birbirine bağlayan, anlam bütünlüğünü temin eden bağın güçlü halkaları konumundaki kelimeler de, aslî bağlamından koparılıp üretilen “yeni”nin içine yerleştirildi. Kavramların maddî yanı olumlanırken, mânevî yanı ihmâl edilir, sadece üstünden geçilir hale geldi. Hristiyan mistisizminden tevarüs edilen “itiraf kültürü” de “kendine tapınma” kültürüne dönüştü… Ölümsüz olma, “ebedi olma” isteği hayatında da sanatında da belirleyici bir hale geldi. Ruhun İlâhî akılla olan bağı koparken, kolektif şuur da bozuldu; kutsal kavramlar aklın diline, laik yahut laikleştirilmiş kavramlara tahvil edildi. Mihrapların yerini bayrakların aldığı bir süreçte, günahın yerini suç ve suçlu alırken, edeb ve hayânın yerini de cinsel özgürlük adı altında pedofiliden enseste kadar varan her türlü pornografik rezalet aldı. Almaması da mümkün değildi; zira kendi yanlış inancınızı yasa haline getiriyor, insanlara yanlış şeyler öğretiyorsanız, onlardan doğru davranmalarını bekleyemezsiniz... Böyle bir çevrenin insanı ister istemez kötü taklitçilere baka baka gerçek yaratanını unutacak, yaratılışı hilafına bir hayat sürmek zorunda kalacaktır. Bu da insan için büyük bir talihsizliktir; haksızlığın, zulmün gayreti günü geldiğinde Hakk’a dokunacaktır. Nitekim dokunmuştur; yerinden yurdundan edilen milyonlarca insan kendi trajedileriyle birlikte, aslında Batı’nın tabutunu da taşımaktadırlar.

 

Âlemde her bir şey, kendisine hükmeden ve tecelli mahallini o şeyde bulan İlâhî bir ismin hükmü altındadır. Dolayısıyla, Hakk’ı ancak halkda, yani âlemde tanıyabiliriz. Bu da eşyaya dair bilginin, zorunlu olarak Hakk’a dair bilgiyi öncelemesi anlamına gelir ki, şuurunda olsa da olmasa da insanın tüm arayışları Rabb’ini, yani kendisine hükmeden İlâhî ismi bilmeye dairdir. “Büyükler”, “kendini bilen Rabb’ini de bilir” hadisinden muradın bu olduğunu söylerler. Dolayısıyla, kendini bilmeyen insan kaba ruhludur; ne başkasını ne de Rabb’ini bilir. Böyle bir insan gerçekten utanılacak bir şeydir, kalbi duygulardan çok sayılarla, çizelgelerle doludur. Bu tür insanlarla aynı hayatı paylaşıyor olmak, zarif ve asil mizaçlara çok zor geçer. Zira bunları harekete geçiren tek şey maddedir. İnsan kendi ürettikleriyle harekete geçirilir. Tanrı rolüne soyunup da kendi eksiksiz imgesini görmek isterken kendi kendini yitiren insan modeli tam da budur; isyandadır ve iflastadır. Dış yüzden temâşa ettiklerine ruh gözüyle bakmak, kavramlarla keyfî bir biçimde kategorize edilmelerine yönelik her türlü girişime mâni olmak, sadece suretler yardımıyla kavranabilen mânâyı “okumak” gibi bir derdi, tasası yoktur. İlgi duyduğu şeylerin hakikatle bir bağının olup olmaması yahut ahlâkî bir nitelik belirtmesi önemli değildir. Önemli olan ona sağladığı faydadır... Kendisini bu amaca ulaştıran her türlü araç mubahtır. Zaten bu insan modelinin hayatında belirleyici olan hukuk da, kendi ahlâkının form kazanmış halidir: Belli bir milletin belli bir sınıfının, çıkarların belirlediği iradesinin meşrulaştırılması, yargının ayrıcalıklı kesimler lehine özelleştirilmesinden ibarettir.

 

Doğu’nun, özellikle İslâm dünyasının bugüne kadar olmamak ve benzememek için direndiği ruh, bu ruhtu... Ve ihtiraslarının sınırsızlığıyla mefluç bir hale gelmiş bu ruh Doğu’nun insanında bir Avrupalı gibi şahsî mülkiyet duygusunun olmamasını, buna rağmen kendisini mülksüz hmemesini, toplumuna, devletine duyduğu güven duygusunu yitirmemesini hiç anlayamadı. Kendi dünyasından başka dünyalar olabileceğine bir türlü akıl erdiremedi. Hâlâ “gelişmişlik”in; ruha dair hiç bir şey içermeyen, düz bir hatta giden ahenksizliğin ağır bedelini ödemeye devam ediyor. İnsanın iş işten geçmeden hiç bir şeyi anlayamaması, ibret almaması ne kadar da acı.

 

“Batı modeli”nin artık dünyayı kavrayamadığı, değiştiremediği, dönüştüremediği çok net bir biçimde görülüyor. Kapitalizmin lider ülkesi Amerika’nın, Amerikan Merkez Bankası (FED) eliyle kalpazanlık yaparak, dünya ticareti üzerinde baskı kurarak doları rezerv para konumunda tutması, kendini finanse ettirme şansı da giderek azalıyor. Tüm ümidi Güney Doğu Asya’nın elindeki en verimli sermaye fazlası kaynaklara el koymaktı; fakat kapı dışarı edildi. Çaresizliğin ezilmişliği içinde, şimdilerde Suud’a haraç kesiyor; itibar açlığını, aptal olduğunu asla bilmemek gibi aptallara has bir ayrıcalığa sahip Suud üzerinden gidermeye çalışıyor.

 

Velhâsılı kelâm, Doğu’su ve Batı’sıyla tüm değerlerini yitirmiş, “çivisi çıkmış”, geçerli tek kuralın kuralsızlık olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İllegalite artık bir devlet politikası; mâli disiplinsizlik, şiddet tehdidi ve tekeli ferdlerden devlete geçti. Nihaî krizin en büyük göstergesi olan “kurumsal dejenerasyon” ise had safhada. Denetimden kurtulanların çokluğu denetimi imkânsız kılarken, resmî yapıların karmaşıklığı kendi içinde düzensiz, gayri resmî yapılar üretti. 11 Eylül’ü bir trajediye dönüştürenler bunun üzerinden suçu, şiddeti sıradanlaştırıp her türlü hukuksuzluğu yapmayı kendilerinde bir hak olarak görüyorlar. Uyduruk bir istikrar adına dünyanın en kokuşmuş rejimlerini destekliyor, kendilerine biat etmeyen ülkelerin liderlerini darbelerle deviriyor, insanlarını öldürüyor, ülkelerini işgal ediyorlar. İşin vahim tarafı lider kıt! Daha da vahimi, kesintisiz hayatı içine alıp ona bir form, topluma da yeni bir ruh, yeni bir kimlik ve şuur kazandıracak bir “bütüncül yapı”nın arayışında olan kimse yok! Ne yazık ki, kendi hazinemizin dilencisi gibi yaşamak hoşumuza gidiyor. Aydınımız entelektüel bir meraktan yoksun. Ortaya konulan “Büyük Gerçeklik” ise, kendi komedyalarını yüksek ve değerli bulan, yanlış inancını yasa haline getiren “zavallılar” nezdinde “yalan”a dönüşmüş; “domuzların önüne saçılmış inci” durumunda. Krizlerin kaynağında da bu var. Bundan büyük kriz mi olur?  

 

Aylık Dergisi 170. Sayı

 
Etiketler: Bundan, Büyük, Kriz, mi, Olur?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Mayıs 2019
Evrensel Değerler mi, Vahşiler Sürüsüne Verilmiş Tavizler mi?
02 Nisan 2019
Üzerinden Yürüdüğünüz Kültür, Varacağınız Yer Üzerinde de Belirleyicidir
01 Nisan 2019
Üzerinden Yürüdüğünüz Kültür, Varacağınız Yer Üzerinde de Belirleyicidir
01 Şubat 2019
Modern Devlet Artık Daha Saldırgan
08 Ocak 2019
Kaynak Değil, İdrak Sorunumuz Var
29 Ekim 2018
Beklentinin Tatlı Tuzağında Yiten “Cennet” Hayali
01 Ekim 2018
Yitik Ruhlar-Anlamsız Yüzler
02 Eylül 2018
Bir Başına
02 Ağustos 2018
Geçmişi Olmayanın Geleceği de Olmaz
01 Temmuz 2018
Ölüm Ruhun Hurucu, Hayat Öte Yakada
01 Haziran 2018
Bilgi ve İlgileri
01 Mayıs 2018
Soğuk Savaş Sıcağa, “Aydınlanma” Yanmaya Dönüyor
05 Nisan 2018
Formların Varlık Giymesi ve Varlığı Kaybetmesi Süreklidir
01 Mart 2018
Bütüne Duyulan Arzu
27 Ocak 2018
Sadece Olayları Görüyor, Kuralları İse Hiç Görmüyoruz
27 Aralık 2017
Kategorilerin Keyfiliği
24 Ekim 2017
Varlık Sayılarla Değil, Ruhla Bilinir!
03 Ekim 2017
“Bütün”ün İdaresi Elden Kaçınca…
05 Eylül 2017
Hayatın Kökeni Sırdır, Sır İdraki Güzellik İdrakidir
31 Temmuz 2017
Dinden Çıkış Sürecinde Yeni Safha
27 Haziran 2017
Karmaşık Sistemler, Gerçek ve Uyduruk İstikrar
03 Haziran 2017
Geleceğe Dönük Bir Hamle Olarak 16 Nisan
14 Nisan 2017
Gerçek Yenilik İlâhîdir
05 Nisan 2017
Gelecek Geçmiştedir
03 Şubat 2017
İlerleme İlleti
04 Ocak 2017
Aydınlanma(K) Mı – Ateşte Yanmak Mı?
30 Kasım 2016
Yeni Sistemin Yeni Yapılarını İnşa Süreci
06 Kasım 2016
İllegalite Artık Batı’nın Resmî Politikası
03 Ekim 2016
Modern Haramiler Uşaklarıyla Pusuda
05 Eylül 2016
Hadlere Riayet
04 Temmuz 2016
Zevk'e Dair
05 Mayıs 2016
Tanrı’yı Oynamanın Ağır Bedeli
05 Mayıs 2016
İnsanlık Okka Hesabı Tek Haysiyetli Ses Türkiye!
01 Şubat 2016
Gözden Öz’e
03 Aralık 2015
Ortalama İnsan
04 Eylül 2015
Bilgiye Giden Yolda Dil
29 Mayıs 2015
İmkânsızlığın Dünyası
30 Nisan 2015
Zayıfın Kuvveti
06 Şubat 2015
Oyun Büyük, Plan Şeytanî
16 Ekim 2014
“Kötü Bir Orkestranın İçinde Kalan Usta Şef“*
28 Ağustos 2014
Geçmiş Geleceği Aydınlatmadığı Zaman
01 Ağustos 2014
Dünya Düzenine Dönüşen Yalan
04 Temmuz 2014
İşlenmedik Suçun - İşlenmedik Günâhın Bedelini Ödemek
29 Ocak 2014
Beklenmedik Olanın Gücü
25 Kasım 2013
"Esatir ve Mitoloji" Vesilesiyle
07 Kasım 2013
Kültürün Nüfuz Ve Sirayet Edebilirliği
06 Kasım 2013
Bir Fikir Nasıl Temsil Edilemez
11 Şubat 2013
Gelecek Yeni Kültür
01 Kasım 2012
Öngörülemezlik - Tümlenemezlik
01 Ekim 2012
İzafiyetin Kısır Döngüsü
01 Eylül 2012
“Dünya Görüşü” Üzerine
01 Ağustos 2012
Münasip Görmek ya da Uşaklığa Özenmek
01 Haziran 2012
Meçhule Hürmet Tavrı
01 Mayıs 2012
Halleri Suretlere Giydirmek
01 Nisan 2012
Peşin Fikir Hikmeti ve Peşin Hükümcülük
01 Nisan 2012
Doğrulama Hatası/Doğrulayıcılık Mihrakı
01 Mart 2012
Sivil Toplumun Temel Çelişkisi
01 Şubat 2012
Yönlendirici İlke
01 Ocak 2012
Alemşümul Sistem Olmadan, Alemşümul Siyaset Olmaz!
01 Aralık 2011
Kılavuz Yıldız Olmak
Haber Yazılımı