Yazı Detayı
01 Kasım 2019 - Cuma 11:17
 
Sanat İnkarın Değil, İnanmanın Yeridir
Mevlüt Koç
 
 

İyi-doğru ve güzel olan yücedir. Ruhu temâşa ettiği şeyle benzer hale getiren, vakarın eşlik ettiği kayıtsızlığın asâleti, yani cesaret ve zarafetin birlikteliği ise muhteşemdir, ruh güzelliğine delâlet eder. "Suretler olmadan mânâlar ebediyyen tecelliye gelmez", doğrusu bağlamında söylersek; zarafet suretlerde tecelliye gelen mânâdır, Hakk'ın nurunun bir parıltısıdır, Mutlak Bir'den anlık bir parıltı halinde yayılır. Nisbet ve ahengin kendisinden ziyade onu aydınlatan şeydir, tüm maddi şeylere güzellik bahşeder ve mü'min gözlerde yuvalanmış bir nurla bakanlar nezdinde ilk bakışta fark edilir, aranmaz bulunur. Çünkü Hakk'ın eşyaya yerleştirdiği bir işaret olarak hep oradadır. Marifet, suretin kendi hakikatine taşıdığı ve maddenin gizlediği cevheri estetik ilginin nesnesi haline getirmek ve estetik temsil aracılığıyla görünür kılmaktır. Dolayısıyla güzellik dışta değil "iç"tedir; zarafet, cesaret ve asaletin birlikteliğinin ihtişamındadır.

 

Ancak, iyilik ve güzellik için "doğru"ya ihtiyaç vardır... "Doğrunun olmadığı yerde iyi de güzel de yoktur." Doğrunun olmadığı yerin güzeli sıradan ve çirkin, iyisi ehven-i şer kabilinden bir iyidir. Zira sahih bir kurala dayanmayan her tür faaliyet, her söz ve davranış değersiz; iyilik ve güzelliğin sezgisi sıradan, bilgisi karmaşık, fakir ve ilkeden mahrumdur... Bilgisinin sezgisinde imana aykırı bir durum söz konusudur. Oysa iyi-doğru ve güzelde sürekliliği temin edecek olan sıradışı bilginin sezgisi imana özgüdür. Dolayısıyla çevremizdeki milyarlarca detayı mukayese ederek anlamanın, doğru bir bağlama oturtmanın, iyi bir çevreye yerleştirmenin ve güzel bir zeminde temellendirmenin; hâsılı, kaos olarak algıladığımız şeyleri düzene koymanın tek yolu sağlam bir yaratılışa dayanan imandır. Bu esastan mahrum olanın tüm fiilleri değersiz, iç dünyasının tüm dışavurumları; his, algı, tasavvur ve tasarrufları yetersiz, ruhunun tanıdığı eşya ve imgeye giydirdiği form biçimsizdir. Varlıktan yansıyan Mutlak Bir'e dair ihsasları idrake istidadı yoktur, kendisindeki ilâhî olan şeyi, âlemdeki ilâhî şeyler mertebesine yükseltemez.

 

Oysa sanatın şartlarını yerli yerince yerine getirebilmek için, sanatkârın da, hakikate hakk edilmiş olarak var olan ve manevî bir nitelik belirten güzele en münasip formu giydirmesi, madde ruh, muhteva biçim dengesini kurması zaruridir. Zira maddenin ruha galip geldiği yahut ruhun duyumcul ifadenin sınırlamalarından kurtulup denetimsiz bir biçimde yükseklere çıktığı durumlarda duyguyu, düşünceyi, tutkuyu kelimelerde, renklerde, seslerde yakalamak; unsurlar arasında birliği temin etmek ve hâli bunlara giydirmek hem zor hem de eserin gücünü zayıflatan bir şeydir... Ne madde ne ruh kendini yeterli bir biçimde ifade imkânı bulamaz; sanatçı, gayesi Allah'ı aramak olan en yüce sanatın ilkelerinin bilgisine ulaşamaz... Tam aksine, kendini aldatmasına, hakikatten biraz daha uzaklaşmasına sebep olur. Çünkü bu hâl fiilleri müşahedede, eşya ve hadiselerin teshirinde ilk merhâledir, bu safhada kalan sanat zevk hâsıl etmez, insanı Mutlak Sanatkâr'a ulaştırmaz.

 

Dolayısıyla, "Yaratıcısında var olmayan bir şey yaratılanda da var olamaz", doğrusu bağlamında söylersek; devşirme ve tutarsız bir geçiş döneminin tezahürü halinde ortaya çıkan modern-çağdaş sanat akımları ve bu akımların her şeyin akılla kavranabileceği peşin hükmünden hareketle kendini ilâhî bir konuma yerleştiren, ama kendi "özel Tanrı"ları aracılığıyla yine O'na doğru ilerlediklerinin idrakinde olmayan "kurucu babalar"ı inkârdadır, isyandadır ve iflastadır. Çünkü sanat inkârın değil, inanmanın, ilâhî tecellilerin ve bu tecellileri kabul etme istidadındaki bünyelerin doğum yeridir. Varlığı kendinden bilip Tanrı rolüne soyunmak ise had bilmezliktir. İnsanda ancak hüsranını taşıyabilecek kadar bir mecâl bırakır ki; bu tür sanatçının elinde de kala kala, her biri nankörlüğün nişanesi halinde sadece resmi, şiiri, müziği kalır. Çünkü herkesin hakikati kendine relativizminden hareketle, gerçekliği yalanın içinden yansıtan bir estetik anlayışın iptidaî olanı taklidden, modernizm-radikalizm birlikteliğinin ürünü bir dayatmacılıktan öte gidebileceği bir yer yoktur... Mutlak olana yönelemeyen, ona karşı bir açlık hmeyen sanatçının ölümsüz olma, geleceğe kalma çabaları boşunadır... O; hiç muhatap olmak istemediği, hep ertelediği, ama kendini yeniden ortaya koyan temel soru: "Ben kimim, ölüm nedir?" sorusu hep karşısındadır. Lakin, düşünen bunca insana ve yapılan bunca icada rağmen, düşünen şuurun kendisi şuurdan yoksun olmalı ki, hem bu temel soru hem de çözümü, öncelikle bu temel sorunun çözümüne bağlı diğer sorular cevapsız kalmakta; krizler bir ilişkiler bütününden başka bir ilişkiler bütününe geçerek, büyüyerek ve genişleyerek devam etmektedir.

 

İlâhî düzenden kopuş, isyan ve itaatsizlik insanlığa büyük acılar, büyük hayal kırıklıkları yaşattı. Kendi yok oluşunun bakterilerini yine kendi içinde üreten bir sistemin tükettiği hayatlardan geriye kala kala, ihtimâller âleminin posasından ibaret; acıyı da günahı da benimsemekten uzak, Amerikan ruhsuzluğuna teşne bir insan modeli kaldı. Küresel kapitalizmin "kurucu baba"ları, yeni sistemin yeni yapıları için yeni yollar, yeni metodlar arayışı içinde olsalar da, kimliksiz ve kişiliksiz bu insan modelinin bütüncül bir sisteme temel oluşturması zor. Çünkü "ceza" yahut "ödül"ün tesirini gösterebilmesi için, öncelikle bunu kabul edecek bir zeminin olması, yoksa da hazırlanması gerekir. Oysa sanatı, edebiyatı, bilimi ve düşünce dünyasıyla dengesini yitirmiş, yozlaşmış ve soysuzlaşmış, kendi insanı nezdinde bile inanırlığını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kültür var karşımızda... Korku, kaygı, sığınma ihtiyacı sanatın tüm dallarına sinmiş durumda. Nitekim, çağdaş sanatın insanı umursamayan, "içinden kalınlık tüten incelik gösterileri" ve görselleri, insanları hızla güzellik duygusundan uzaklaştırıyor, insanlarda estetik duygusu âdeta dumura uğramış durumda. İnsanlar artık klasik olandan zevk almıyor, teknik mükemmeliyete duydukları hayranlık onlara yetiyor, güzellikten anladıkları da bu!

 

Oysa sanat insanı Mutlak Sanatkâr'a ulaştıran bir köprüdür. Gerçek sanatçı da, eşyada kendisini ikaz eden işareti kavrayıp varlığın birliğine şahitlik eden, Mutlak'ın gücü karşısında acz ve sınırlanmışlığını görüp hayret ve hayranlık hissiyle dolan, aczinin idraki içinde teslim olandır. Ne var ki, tüm bunları yapabilmek için gözün tekâmül etmiş bir ruhun penceresi olması, ruhumuzdaki dönüşüme şuur seviyemizdeki değişimin karşılık vermesi gerekir... Göz ancak bu sayede şeylerin maddî kabuğunu delip doğruya iştirak edecek, görünmez biçimin görünür imgesini tanıyıp onu okuyabilecek; işaretten işaret edilene yönelebilecektir.

 

Ancak, ruhîliği estetik temsil aracılığıyla ifade etmek, gündelik hayata dair şeyleri estetik ilginin nesnesi haline getirip hayrete mevzu kılmak kolay bir iş değildir... Hayatı estetiğin içinden yaşamayı, hayatın tüm alanlarıyla estetik bir bağ kurmayı, stil sahibi olmayı gerektirir. Eğer bir tarzınız yoksa kültürel bir norm da oluşturamazsınız. Dahası, elinizde her örgüsü tezadsız, bütüncül-ideal bir sistem yoksa tarzdan da bahsedemezsiniz. Böyle bir durumda da karşınızda bütün bir dünya ve bu dünyanın karşısında duran bütün bir insan da yok demektir... Mecburiyetleri iradesini aşar biçimde emperyalizmin çıkarlarına bağlanmış, rutine bağlı, yitirilmiş bir hayat süren biçimsiz yığınlar söz konusudur. Dolayısıyla tutkuyla bir şeye bağlanmak, güzele sonsuz bir özlem duymak; sıradan insanların ilgi duyduğu şeylere karşı duyarsız kalmak ve bunun ödülü halinde başkalarının görmediklerini görmek, her insanın harcı değildir... Uçurumun kenarında yürümek ve sürekli aşağı bakmak kadar netameli bir iştir... İnsan kendini hep muhasebe ve murakabe altında tutmak zorundadır. Böyle bir hayat yorucudur, insanın ruhunda derin yaralar açar. Fakat "Büyük acılar büyük arınmadır", insana mesafe kat ettirir; olgunlaştırır, insan arınır ve yenilenir... Acı da zevke inkılâb eder. Bu zevk imanîdir. Ve "İman zevken idraktir."

 

"Allah güzeldir, güzeli sever", ölçüsü bağlamında söylersek; İslâmî kaygıları olan insanın da, Mutlak Bir'den anlık bir parıltı halinde yayılan ihsasları idrake istidadının olması, güzel karşısında zihnî bir heyecan duyması ve bunu yaşamanın şartlarına mâlik olması gerekir. Çünkü, güzel olan her şey Hakk'tadır, eşyaya Hakk'tan yansır. Dolayısıyla, bu bakışı temin edecek nur mü'min gözlerde yuvalanmadan, turistikleştirilmiş zihinlerimizle dünyayı Kilise'nin penceresinden seyretmekten kurtulmamız; güzelliğin kaynağıyla buluşup İslâmî tahassüsü yansıtan eserler üretmemiz, “belirlenen” konumundan çıkıp “belirleyen” konumuna geçmemiz zor hatta imkânsızdır.

 

Aylık Dergisi 181. Sayı

 
Etiketler: Sanat, İnkarın, Değil,, İnanmanın, Yeridir, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Ağustos 2020
Kriz Değil, Yapısal
01 Temmuz 2020
Ava Giderken Avlanmak
01 Haziran 2020
İBDA’ya Muhatap Anlayış “Zevk” Temeline Oturmalıdır
02 Mayıs 2020
Sıradanlaşmanın ve Sıradanlaştırmanın Ağır Bedeli
03 Nisan 2020
Zalimin Mazlum Gibi Düşünebileceğini Ummak Safdillik Olur
03 Mart 2020
Hiç, Kiç ve Piç Olan Revaçta
01 Şubat 2020
İnsandan Murad, "Gerçek İnsan”dır
11 Aralık 2019
Tanrılarında Var Olmayanı Kullarında Vehmetmek
02 Ekim 2019
Düşünen Şuurun Kendine Şuuru Yoksa...
01 Eylül 2019
Hakikate Ulaştırmıyorsa Hatta Uzaklaştırıyorsa Ay’a Gitmenin Anlamı Ne?
02 Ağustos 2019
Çareyi Yanlış Yerde Aramak
26 Haziran 2019
Oluşunu Zirvede Tamamlayan İki Büyük İnsan
01 Mayıs 2019
Evrensel Değerler mi, Vahşiler Sürüsüne Verilmiş Tavizler mi?
01 Nisan 2019
Üzerinden Yürüdüğünüz Kültür, Varacağınız Yer Üzerinde de Belirleyicidir
01 Şubat 2019
Modern Devlet Artık Daha Saldırgan
08 Ocak 2019
Kaynak Değil, İdrak Sorunumuz Var
06 Aralık 2018
Bundan Büyük Kriz mi Olur?
29 Ekim 2018
Beklentinin Tatlı Tuzağında Yiten “Cennet” Hayali
01 Ekim 2018
Yitik Ruhlar-Anlamsız Yüzler
02 Eylül 2018
Bir Başına
02 Ağustos 2018
Geçmişi Olmayanın Geleceği de Olmaz
01 Temmuz 2018
Ölüm Ruhun Hurucu, Hayat Öte Yakada
01 Haziran 2018
Bilgi ve İlgileri
01 Mayıs 2018
Soğuk Savaş Sıcağa, “Aydınlanma” Yanmaya Dönüyor
05 Nisan 2018
Formların Varlık Giymesi ve Varlığı Kaybetmesi Süreklidir
01 Mart 2018
Bütüne Duyulan Arzu
27 Ocak 2018
Sadece Olayları Görüyor, Kuralları İse Hiç Görmüyoruz
27 Aralık 2017
Kategorilerin Keyfiliği
24 Ekim 2017
Varlık Sayılarla Değil, Ruhla Bilinir!
03 Ekim 2017
“Bütün”ün İdaresi Elden Kaçınca…
05 Eylül 2017
Hayatın Kökeni Sırdır, Sır İdraki Güzellik İdrakidir
31 Temmuz 2017
Dinden Çıkış Sürecinde Yeni Safha
27 Haziran 2017
Karmaşık Sistemler, Gerçek ve Uyduruk İstikrar
03 Haziran 2017
Geleceğe Dönük Bir Hamle Olarak 16 Nisan
14 Nisan 2017
Gerçek Yenilik İlâhîdir
05 Nisan 2017
Gelecek Geçmiştedir
03 Şubat 2017
İlerleme İlleti
04 Ocak 2017
Aydınlanma(K) Mı – Ateşte Yanmak Mı?
30 Kasım 2016
Yeni Sistemin Yeni Yapılarını İnşa Süreci
06 Kasım 2016
İllegalite Artık Batı’nın Resmî Politikası
03 Ekim 2016
Modern Haramiler Uşaklarıyla Pusuda
05 Eylül 2016
Hadlere Riayet
04 Temmuz 2016
Zevk'e Dair
05 Mayıs 2016
Tanrı’yı Oynamanın Ağır Bedeli
05 Mayıs 2016
İnsanlık Okka Hesabı Tek Haysiyetli Ses Türkiye!
01 Şubat 2016
Gözden Öz’e
03 Aralık 2015
Ortalama İnsan
04 Eylül 2015
Bilgiye Giden Yolda Dil
29 Mayıs 2015
İmkânsızlığın Dünyası
30 Nisan 2015
Zayıfın Kuvveti
06 Şubat 2015
Oyun Büyük, Plan Şeytanî
16 Ekim 2014
“Kötü Bir Orkestranın İçinde Kalan Usta Şef“*
28 Ağustos 2014
Geçmiş Geleceği Aydınlatmadığı Zaman
01 Ağustos 2014
Dünya Düzenine Dönüşen Yalan
04 Temmuz 2014
İşlenmedik Suçun - İşlenmedik Günâhın Bedelini Ödemek
29 Ocak 2014
Beklenmedik Olanın Gücü
25 Kasım 2013
"Esatir ve Mitoloji" Vesilesiyle
07 Kasım 2013
Kültürün Nüfuz Ve Sirayet Edebilirliği
06 Kasım 2013
Bir Fikir Nasıl Temsil Edilemez
11 Şubat 2013
Gelecek Yeni Kültür
01 Kasım 2012
Öngörülemezlik - Tümlenemezlik
01 Ekim 2012
İzafiyetin Kısır Döngüsü
01 Eylül 2012
“Dünya Görüşü” Üzerine
01 Ağustos 2012
Münasip Görmek ya da Uşaklığa Özenmek
01 Haziran 2012
Meçhule Hürmet Tavrı
01 Mayıs 2012
Halleri Suretlere Giydirmek
01 Nisan 2012
Peşin Fikir Hikmeti ve Peşin Hükümcülük
01 Nisan 2012
Doğrulama Hatası/Doğrulayıcılık Mihrakı
01 Mart 2012
Sivil Toplumun Temel Çelişkisi
01 Şubat 2012
Yönlendirici İlke
01 Ocak 2012
Alemşümul Sistem Olmadan, Alemşümul Siyaset Olmaz!
01 Aralık 2011
Kılavuz Yıldız Olmak
Haber Yazılımı