Yazı Detayı
03 Mart 2016 - Perşembe 13:22
 
Büyük Doğu Temel Prensibler - Ruhçuluk
Hanife Kındır
 
 

Büyük Doğu Temel Prensipleri

I. Ruhçuluk

İslâma muhatap anlayış davası güden Büyük Doğu-İbda’nın temel prensiplerinden ilki “Ruhçuluk”tur... Üstad Necip Fazıl ve Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun ortaya koyduğu Büyük Doğu-İbda külliyatından anlıyoruz ki; “İslâm’a Muhatap Anlayış”ın her alana tatbik edilebilmesi için, “Ruhçuluk” prensibi tam manasıyla kavranılabilmeli, eşya ve hadiselere bu perspektiften bakabilmeliyiz.

Salih Mirzabeyoğlu, “Başyücelik Devleti” adlı eserinde; “sığlığına geniş, fakat uçsuz bucaksız madde plânının her unsuru arasındaki münasebeti düsturlaştırıcı muazzam bir logaritma cetveli” olarak nitelendirdiği Batı’nın, muhteşem bir kalıp dehâsına ve harika bir kuru akla sahip olmasına rağmen, yaşamakta olduğu buhranın sebebinin, eşya ve hâdiselere “derinliğine sonsuz ruh kökü” ile bakmayışı olduğunu söyler ve şöyle devam eder; “Batı adamı, 19. Yüzyılın ikinci yarısında ve 20. Yüzyılın başlarında maddeye o türlü tahakküm istidadına geçti ki, bu tahakkümü ona denk bir ruh köküne bağlayamamak, üstelik eski ruh köklerinden de yavaş yavaş çözülmek yüzünden, maddenin tahakkümü altına girmeğe başladı; böylece onun ruhu, belirsiz bir yırtıktan, döküle döküle, tükenmeğe yüz tuttu. Ve Batı dünyası, aşağı kısmı dolarken yukarı kısmı boşalan kum saati gibi, madde ilimlerinin terakkisiyle makûsen mütenasip olarak, yontucu ahengin kaynağı olan ruhî muvazenesinin elden gitmekte olduğunu hafakanlarla sezmeye başladı.”

Büyük Doğu Mimarı'nın benimsememizi istediği “Ruhçuluk” prensibinin tam olarak ne demek olduğundan bahsetmeden önce, ne demek olmadığından bahsetmek istiyoruz. Bu doğrultuda birkaç felsefî akımı ele alalım. Ruhçuluk anlamında kullanılan ve Türkçe karşılığı “tinselcilik” olan “spiritüalizm” akımının benimsediği ruhçuluk manasıyla Büyük Doğu’nun kastettiği ruhçuluk manasının aynı şey demek olmadığını görebiliriz. Çünkü Büyük Doğu ruhçuluğu daha geniş, daha derin ve daha çok şeyi ifade eder vaziyette. Çoğu kitapta spiritüalizm; maddî olmayan, madde ötesi ruhî, anlaşılır gerçeklik olarak tanımlanıyor. Felsefî bir düşünce olan spiritüalizm bizde, “cincilik, manyetizma ya da ruh çağırma” olarak biliniyor ki, Büyük Doğu ruhçuluğunun bunlarla hiçbir bağlantısı bulunmuyor.

Büyük Doğu ruhçuluğunun benzeri olduğu için karıştırılabilecek diğer bir akım da “mistisizm”... Mistisizm; insanın mantık ve akıl yürütme yoluyla erişemediği ilahî ve tabiat üstü denilen "hakikatler"i derin bir sezgi ile arama yoludur. Mistikler dış dünyayla bağlantısını keser ve hakikati vecd halindeki deneyimlerinde ararlar. Bu akıma göre; insanoğlu akıl ile kavrayamayacağı Tanrıyı metafizik bir sezgiyle, sırla kavrayabilir. Ruh da büyük bir sırrı kapsıyor olduğu için Büyük Doğu’nun ruhçuluğunun bu manayla aynı olduğu zannedilebilir.

Ruhçuluğun isminin geçtiği ve işlevinin öne sürüldüğü bir başka felsefi düşünce akımı da idealizm... Var olan her şeyin “idea”dan yani düşünceden türediğini savunan bu görüş, evrendeki her şeyin zihnî olduğunu iddia eder. İdealizm, dünyanın yalnızca düşüncelerin, zihnin, ruhun ya da daha doğrusu, fiziksel dünya varolmadan önce varolan ideanın bir yansıması olduğu görüşündedir. Eski Yunan’da Demokrit materyalizmle, Aristo rasyonalizmle, Eflatun da idealizmle bağdaştırılır.

Büyük Doğu ruhçuluğunun, bu üç felsefî akımın benimsediği ruh kavramıyla aynı manayı ifade etmediği görülüyor. Fakat şunu söyleyebiliriz ki; Büyük Doğu ruhçuluğu, spiritüalizmin, mistisizmin, İdealizmin savunduğu ruh anlayışını kapsar vaziyette. Büyük Doğu İdeolojisi, İslâm’a muhatap bir fikriyat olduğu için, Büyük Doğu ruhçuluğunun da kökünün tasavvufa dayandığı görülebilir. İslâmî bir düşüncenin ancak İslam tasavvufuna dayanarak oluşabileceğini, aksi takdirde kökü hastalıklı olan bir ağacın dallarının ve yapraklarının da hastalıklı olabileceği gibi birçok çelişkiyi bünyesinde barındıran ve ölçüsünü İslâm dışı verimlerden almak zorunda olan birçok düşünce sistemi örneğini görebiliriz.

 Büyük Doğu ideolojisinin temel prensiplerinden biri olan Ruhçuluğun tam manasıyla anlaşılacağı kaynağın, Büyük Doğu Mimarı'nın “İdeolocya Örgüsü” isimli eseri olduğunu düşünüyoruz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in cümleleriyle bu prensibi aktaralım:

- “Ruhçuluk; eşya ve hâdiseleri; kendi içlerinden çıkan kuru müşahade ve kuru tecrübe; kuru akıl ve kuru bilgi kanunları üstünde; madde gözüyle görülemez ve ölçülemez müessirlere bağlamak anlayışıdır.

Ruhçu odur ki; beş hasse kadrosu içindeki ham ve kaba madde âlemini; o kadronun dışında ve üstünde; gıyabında ve mâverasında; üstün bir sebep kutbuna iliştirerek mânalandırır.

Hakir bir gözyaşı damlası; herhangi bir dış tesir yüzünden herhangi bir guddenin maddi tagayyürüne mi işarettir; yoksa aynı maddi tekevvün zincirinin başında; maddeye hâkim; fakat madde çerçevesinde gâip; üstün ve mânevî bir kuvvete mi delâlet? Sualin ikinci şıkkına ‘’evet!’’ diyen ruhçudur.

Ruhçunun usulü (enfüsî-subjektif) ve onunla beraber muğdil ve girift; maddecinin usulü de (âfâki-objektif) ve onunla beraber basit ve düpedüzdür. Öyle ki; ruhçu, kainatı topyekûn ebediyet yolcusu insanın mihrakında toplarken, maddeci; kâinatı topyekûn fenâya mahkûm maddenin mihraksızlığında dağıtır.

Maddenin uzviyet üzerine doğrudan doğruya tesirinden doğma hayvanî ve nebatî ihtisasların üstünde bütün haz ve elem manzumesiyle beraber, vatan, millet, aile, aşk, merhamet, namus, kahramanlık gibi mefhumlar, baştan başa ruhçuluk kadrosunun mallarıdır.

Ruhçuluğun ufuk çizgisi Allah’a imandır; her Allahçı kendi kendisine ve en mükemmel ruhçudur; fakat her ruhçu mutlaka Allah’a inanan değil... Ama Allah’a erişemeyen ruhçu, bir zaviye teşkil eden iki hattın çapraz gidişini kabul ettikten sonra, birleşme noktasını inkar eden tezatlı insana benzer ve hiçbir kıymet belirtmez.

Sebepleri ve neticeleri üzerinde sonsuz tekerlemelere düşmeden billûrlaştıralım ki, biz, ruhu ve ruhçuluğu, hava tabakasının yeryüzüne mıhlı olması gibi, bütün kemmiyet ve keyfiyet plânlarıyle insanın tahayyüz sahasına perşinli görüyoruz. Onun olmadığı yerde bizce, bütün kemmiyet ve keyfiyet plânlarıyle insan ve insan hayatı nâmevcuttur.

Madde ilimlerinin, büyük ruh muvâzenelerini altüst edecek ve kurucusunun elinden kaçıp kurtulacak kadar murakabesiz terakkisini çerçeveleyen asrımızda, (robot)laşmış insanoğlunu yeniden avlama ve maddeyi yeniden sindirme kudretinde bir imanın fışkırmaması yüzünden, dünya, en derin buhranını çekti ve nihayet bu buhranın fiil halinde kıyametini yaşadı ve hâlâ onu yaşamakta...

Bugün, gelenin, önde getirdiği ulviyetten ziyade, gidenin arkada bıraktığı süfliyet manzarasından anlıyoruz ki, bize eski ruh muvazenelerimizi, eski aşk huzurumuzu getirecek olan büyük imân manzumesini bilmesek ve tanımasak da ona ihtiyacımız mutlaktır; ve bu seziş, devrimizde tam bir bedahet şerefine ulaşmıştır.

Dinin ruhunu yıkmak üzere kurulan komünizmanın sabık mekânında ardına kadar açılan kilise kapıları; en bâtıl politika uğrunda bile olsa bütün verimini ruhçuluğundan alan nazizmanın insan ve makineye tahakküm hamleleri; ve ruhçuluğun en hür barınağı demokrasya âleminin dilinden düşmiyen âvâzeleri şahittir ki, medenî insanlık dünyası, yeniden ruhunu ve yeni ruhçuluğunu arama yolundadır.

BÜYÜK DOĞU’nun bütün bir vatan kurtarıcılığı çapında gördüğü ruhçuluk, ilmî ve felsefî delâleti içinde, ferdî ve içtimaî bütün mukaddesler zeminini kucakladıktan sonra, bu zeminin ufuk çizgisine de muhtaç olanıdır; yâni Allahtan gelen, Allah'a giden ve arada, yeni insan ve cemiyeti bütün mukaddesleriyle ihtiva eden ruhçuluk… Ve bizim elimizde ruhçuluk, Allah’a, hem de Peygamberinin mutlak yolundan bağlı olmanın bir neticesidir. Gerçek mânasiyle mü’minlerin, eşya ve hadiselere bakışındaki mizaç ve üslûp ölçüsü... Bütün cemad, nebat, hayvan ve insan kadrolariyle kâinatın, ezelî ve ebedî, kendi kendini aşma cehdi içinde derin bir mâvera humması çekmesi ve bütün iş ve hamle merkezlerini bu nokta etrafında ayarlaması mefkûresi... İşte ruhçuluk...

 

Kaynak

İdeolocya Örgüsü, Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Yayınları.

 


Aylık Dergisi, 137. Sayı, Şubat 2016

 


 

 


 
Etiketler: Büyük, Doğu, Temel, Prensibler, , Ruhçuluk
Yorumlar
Haber Yazılımı